Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecné podmienky a ceny platné od 1.3.2009 do 28.2.2010 Zmena cien vyhradená Ceny v Sk sú uvedené informatívne - konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk A. Pri využití individuálnych cien (odstrelových poplatkov) 1. Záujemcovia o lov zveri si podajú objednávku (formulár v prílohe tohto cenníka) na Lesoch SR š.p., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica, prípadne na príslušnom odštepnom závode (OZ) Lesov SR, š.p. 2. OZ potvrdí akceptovanie žiadosti poľovníckeho hosťa zaslaním pozvánky na poľovačku, ktorá je zároveň dokladom na preukázanie poľovníckeho účelu cesty pri prevoze zbraní na územie Slovenskej republiky pre držiteľov európskeho zbrojného pasu z krajín EU. 3. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa hosť prihlási na príslušnom OZ uvedenom na pozvánke, za účelom dohodnutia podmienok a organizačného zabezpečenia poľovačky. V dohodnutom termíne sa hosť dostaví na OZ, kde predloží pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a zbrojný preukaz. Riaditeľ OZ, alebo ním poverený pracovník vydá povolenku na poľovačku, určí poľovný revír a poľovníckeho sprievodcu. 4. Slovenský poľovný lístok a zákonné poistenie pre zahraničných poľovníkov vybaví OZ. Poplatky za poľovný lístok a poistenie: Týždenný poľovný lístok a poistenie 38,00 € (1 145 Sk) Mesačný poľovný lístok a poistenie 70,00 € (2 109 Sk) Ročný poľovný lístok a poistenie 280,00 € (8 435 Sk) 5. Denný (organizačný) poplatok vo výške 25,00 € (753 Sk) sa účtuje každému poľovníckemu hosťovi za každý deň individuálnej poľovačky. V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie organizačné náklady. Pri spoločných poľovačkách na bažanty a diviaky sú denné poplatky v inej výške a sú uvedené v cenníku pri konkrétnom druhu zveri. 6. OZ môže pri objednávaní poľovníckej akcie požadovať od objednávateľa zálohovú platbu. 7. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku. 8. Poskytovanie stravovania a ubytovania si poľovníci dohodnú s príslušným OZ. Poplatky za stravovanie, ubytovanie prípadne za ďalšie služby budú účtované podľa platných cenníkov jednotlivých odštepných závodov Lesov SR, š.p. 9. Za použitie dopravných prostriedkov počas poľovačiek sa budú účtovať nasledovné sadzby za km: autobus 1,00 €/km (30 Sk/km), terénne auto 0,50 €/km (15 Sk), osobné auto 0,50 €/km (15 Sk/km), koč 100 €/deň (3 126 Sk/deň). Počas spoločných poľovačiek na diviačiu zver a bažanty je cena za dopravu terénnym autom už zahrnutá v dennom organizačnom poplatku a neúčtuje sa osobitne. B. Pri využití paušálnych cien 1. Platbu vo výške paušálnej ceny uhradí poľovnícky hosť vopred na účet OZ, najneskôr v hotovosti v deň začiatku poľovníckej akcie. 2. V paušálnej cene zahrnuté ubytovanie hosťa zabezpečí OZ v zariadení s elektrinou, sprchou a teplou vodou, pokiaľ sa vopred nedohodnú iné podmienky. 3. V paušálnej cene zahrnuté stravovanie je celodenné. V prípade že OZ nemôže zabezpečiť poľovnému hosťovi stravovanie uvedené v paušálnej ponuke, paušálna cena sa zníži o 15,00 € (452 Sk) za každý deň pobytu v revíri. 4. V prípade, že na základe žiadosti poľovníckeho hosťa bude ulovená trofejová zver s parametrom trofeje prevyšujúcim limit uvedený v paušálnej cene, poľovnícky hosť doplatí rozdiel podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku. 5. Pri ulovení trofejovej zveri s parametrom trofeje nižším, ako je rozpätie dohodnuté v paušálnej cene, OZ vráti hosťovi čiastku, ako pri neulovení požadovanej trofejovej zveri. Následne poľovnícky hosť zaplatí skutočnú hodnotu trofeje podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku. 6. Pri postrelení zveri sa z čiastky vrátenej v prípade neulovenia požadovanej zveri odpočíta poplatok za postrelenie zveri uvedený pri individuálnych cenách tohto cenníka. 7. Pri ulovení ďalšieho kusa trofejovej zveri počas pobytu hosťa bude účtovaná cena tejto ďalšej trofeje podľa individuálnych cien (odstrelového poplatku) uvedených v tomto cenníku. 8. Po ulovení trofejovej zveri v rámci paušálnej ponuky bude poľovníkovi počas pobytu poskytnutá 20 % zľava z individuálneho odstrelového poplatku podľa tohto cenníka na lov diviačej zveri v kategórii diviača, lanštiak a ostatnej raticovej zveri v kategórii samíc, mláďat a samcov v I. vekovej triede. 9. Pri ukončení pobytu na žiadosť poľovníckeho hosťa skôr, ako je počet dní dohodnutých v paušálnej cene, nebude poľovníckemu hosťovi vrátená alikvotná čiastka z paušálnej ceny. To sa však nevzťahuje na vrátenie čiastky v prípade neulovenej požadovanej zveri, ktorá je osobitne uvedená pri paušálnej cene. 10. V paušálnej ceny nie je zahrnutý poľovný lístok a poistenie pre zahraničných poľovníkov, ktoré zahraniční hostia platia osobitne vo výške 38,00 € (1 145 Sk) (za týždenný PL). C. Spoločné podmienky 1. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov. 2. Poľovačka sa predčasne ukončí v prípade, ak poľovnícky hosť odmietne vystreliť na objednaný druh zveri. 3. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade, ak sa na nástrele nájde farba postrelenej zveri a OZ zabezpečí jej dohľadávanie poľovne upotrebiteľným psom. V prípade dohľadania postrelenej zveri po odchode poľovníckeho hosťa, bude trofej ohodnotená (vážením príp. meraním) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za lov bude lovcovi trofej vydaná. 4. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník OZ vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť. Na základe zápisu o love poverený pracovník OZ vykoná zúčtovanie poľovnej akcie. 5. Hodnotenie (váženie príp. meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po jej vyvarení. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené pri vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť ďalej riešené. Riešenie reklamácií zabezpečí riaditeľ OZ, alebo ním poverená osoba. 6. Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej ceny poľovníckej akcie. 7. Pri spoločných poľovačkách a prípadne aj pri poľovačkách na viac druhov zveri je možné prostredníctvom OZ písomne dohodnúť paušálnu cenu, alebo poskytnúť logistickú zľavu za limitovaný objem lovu až o 10 %. 8. Pri spoločnej poľovačke na bažanty a diviaky bude počet ulovenej zveri záväzne odsúhlasený s určenými zamestnancami OZ na každom stanovišti osobitne. 9. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH. 10. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou /dĺžkou/ je len orientačné. 11. Na požiadanie OZ musí hosť predložiť trofej na chovateľskú prehliadku. 12. Cena odpredanej diviny sa bude účtovať podľa osobitného cenníka, okrem malej zveri (bažant, kačica, morka, zajac, sluka, jariabok) pri ktorých je divina súčasťou odstrelového poplatku. 13. Záväzne objednaná a potvrdená poľovačka môže byť odrieknutá najneskôr 14 dní pred dohodnutým termínom poľovníckej akcie. Keď sa zrušenie akcie uskutoční v kratšom čase, bude sa účtovať stornopoplatok. Ubytovacie zariadenia a turistika Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, poskytujú možnosť ubytovania vo viac ako 600 zariadeniach rôzneho typu a rôznej kategórie, a to od poľovníckych zámočkov a kaštieľov ponúkajúcich najvyššiu úroveň ubytovania a stravovania, cez chaty so štandardným vybavením vrátane elektriny a teplej vody až po jednoduché zrubové chatky, bez elektriny a s vodou v studničke, zato však v čarokrásnej prírode Slovenska od nížin až po vysokohorské polohy. Prehľad ubytovacích objektov, ich podrobnejšia charakteristika a cenník je na internetovej stránke: www.lesy.sk (turizmus). Podrobnejšie informácie Vám poskytneme aj na tel. čísle 048/4125494 048/4125494 alebo na e-mailovej adrese turizmus@lesy.sk. Ubytovanie poľovníckych hostí bude zabezpečené podľa možnosti v ubytovacom objekte Lesov SR, š.p., Banská Bystrica, priamo v poľovnom revíri, príp. v jeho blízkom okolí. Ubytovanie je rezervované zároveň s objednávkou poľovníckej akcie. Rezervovanie ubytovania v objektoch Lesov SR pre turistov a ostatných záujemcov je možné priamo na internetovej adrese: www.lesy.sk (turizmus), alebo na konkrétnom odštepnom závode.